Årsmöte 2022

Kära medlemmar.

11/5 kl 1830 hålls digitalt årsmöte för GERIS.

Kallelse kommer separat per mail, med dagordning samt övriga handlingar bifogat, under närmsta veckan.

Hoppas så många som möjligt kan vara med. Länk skickas per mail samt kommer finnas tillgängligt på websidan i god tid innan mötet.

Väl mött!

För styrelsen

Maria Frodig

Ordförande GERIS

GERIS kombinerade höst- årsmöte 2021

På årets höstmöte 25/11 träffades vi på Stockholms sjukhem för samtal kring den geriatriske patienten under pandemin.

Fokus i år låg på omhändertagandet på akutsjukhus men också på hur man som SÄBO-ansvarig läkare upplevde Covidpandemin.

Traditionsenligt så började vi vårt möte med mingel och mat. I år bjöds det på vietnamesiska mackor, Banh Mi med ett glas vin eller alkoholfritt alternativ. Årets höstmöte var, långt in på hösten, osäkert om det skulle bli av fysiskt och vi var så glada att äntligen få träffas och prata och utbyta erfarenheter runt det senaste årets intensiva arbete.

Efter mingel började den första av två inbjudna talare Johan Ejerhed, specialist i internmedicin och sedan 1 september i år kommunal läkarstrateg i Stockholm, med att tala om hur våra äldre patienter togs emot under den första vågen på akutsjukhuset. Och hur mottagandet sedan förändrades under andra och tredje vågen. Johan belyste det etiskt svåra med att prioritera vård, inte minst bland vår grupp äldre patienter och fortsatte därmed den intressanta diskussion som fördes på SGFs digitala forum kring etik veckan innan höstmötet.

Efter presentationen och samtal mellan talare och publik fortsatte därefter Johan med en översikt av och en introduktion till den nya roll han innehar som läkarstrateg. Vi fick därmed en inblick i det arbete som pågår mellan kommun och region för att om möjligt förbättra för den äldre, ofta sköra patienten, som bor på SÄBO. Hur ska den boende vara just boende och samtidigt få så god medicinsk omvårdnad som möjligt? Och var ska den ske? I hemmet, på geriatriken eller på akutsjukhus?

Efter Johan Ejerhed var det så dags för en av Familjeläkarnas grundare, Stefan Amér, tillsammans med Christian Molnar, biträdande verksamhetschef att ge oss en inblick i hur det var att arbeta på SÄBO under pandemin.

Stefan och Christian beskrev hur Covidsmittan tidigt kom in på SÄBO och de svårigheter man initialt stötte på i form av brist på skyddsutrustning, provtagning mm samt hur det försvårade att vårda de gamla i Stockholm som var den patientgrupp man framför allt ville skydda. Initial maktlöshet förbyttes dock i ett driv att förbättra för de äldre och i backspegeln så kan vi, inom akutsjukvård, geriatrik och på SÄBO ändå konstatera att vården av den här gruppen patienter genom Covid-pandemin nu har satts under lupp. Det finns idag en större kunskap kring denna patientgrupp och det sker ett aktivt arbete för att förbättra vården för densamma. Utan pandemin skulle troligen inte Johan Ejerhed kunna titulera sig kommunal läkarstrateg, en titel som vi inom GERIS är mycket glada nu finns.

Talarna tackades för sin medverkan med blommor och en gåva på 500 kr vardera i deras namn till Alzheimerfonden.

Efter den mer formella biten av höstmötet var det så dags att i enlighet med traditionen fira nyblivna specialister i Geriatrik. Sedan 2019 års höstmöte har det, hör och häpna, utdelats 40 stycken specialistintyg i Geriatrik från Socialstyrelsen. Av dessa hade 9 st anmält att de ville bli firade på plats med varsin blombukett, en GERIS-mugg samt diplom som utdelades under jubel och applåder. De 31 stycken som inte var närvarande kommer inom kort få sitt diplom från GERIS på posten med ett gratulationsbrev där vi berättar lite om vår förening och dess mål.

Årets 31 anmälda till mötet representerade 11 olika kliniker! Detta gör oss extra glada då vi finns för att geriatriker på olika arbetsplatser i Stockholm ska kunna träffas och samverka.

Efter höstmötet hölls så ett årsmöte där Maria Frodig valdes som mötesordförande. Det beslutades att sittande styrelse, revisorer samt valberedning sitter kvar fram till och med 2022:s årsmöte som kommer hållas i vår. Tre styrelseledamöter Kina Lindqvist, Edvard Lindahl samt Chatrine Jonsson har aviserat ett önskemål om att avgå men kvarstannar i styrelsen fram till årsmötet 2022. Kassör Viktoria Westerlund gick igenom revisons- samt årsberättelse och densamma godkändes. Styrelsen gavs ansvarsfrihet.

Som övrig fråga togs medlemsavgiftshöjning upp. Vi beslutade enhälligt att höja medlemsavgiften från 9 kr/månad till 18 kr/månad från 2022.

Efter årsmötet var kvällen över och vi vill tacka alla er som var där samt våra inbjudna talare. Vi hoppas vi ses även under 2022 och då inte minst för ett nytt höstmöte med ett nytt intressant ämne.

För er som precis hittat till den här sidan så vill jag, å styrelsen vägnar, säga varmt välkommen och vi hoppas att du som geriatriker i Sthlm väljer att vara med i Sveriges, vad vi vet, enda lokalförening till SGF. Tillsammans gör vi skillnad för varandra och för våra patienter.

Vid tangentbordet

Maria Frodig

Ordförande i GERIS

Kombinerat höstmöte/årsmöte 2021

Äntligen!

Nu ses vi fysiskt, om inget oförutsett inträffar, för ett kombinerat höstmöte/årsmöte.

Temat för vårt höstmöte i år är Vården av våra mest sjuka äldre, de som bor på Vård- och omsorgsboende. Fokus kommer att ligga på hur dessa patienter bemöttes och hur de inom olika instanser av vården hanterades under pandemin. Hur var, och är, våra förutsättningar att bedriva god vård av våra mest sköra? Vad gjordes bra, mindre bra, och vad kan bli bättre?

När: 25/11 kl 1800-20.30

Var: Aulan Stockholms sjukhem

Hur: Vi bjuder på lättare tilltugg samt dryck från kl 18 och från 18.30 höstmöte samt passar på att i slutet av höstmötet hålla vårt årsmöte för 2021 som ställdes in i våras.

Traditionsenligt firar vi våra nyblivna specialister och är du en av dem, anmäl dig och uppge om du vill bli firad. För att veta hur många som kommer så kommer anmälningslänk öppnas inom kort. Observera att vi firar alla som blivit specialister från senaste höstmötet 2019 till 1/11 2021.

Senaste anmälningsdatum är den 20/11.

Vi längtar efter att träffa så många av er som möjligt på plats och om någon vill vara med per länk så maila vår GERIS-mail (info@geris.se) så går det att ordna. Sprid gärna informationen till dina kollegor. Höstmötet är ett utmärkt tillfälle till att se vilka vi är och vad vi gör samt att träffa trevliga Geriatriker från andra kliniker.

Väl mött!

Anmäl dig här

För GERIS styrelse

Maria T Frodig

ordförande

Årsmöte 2020

Med bakgrund av det rådande samhällsläget och coronautbrottet i våras beslutade vi att skjuta på årsmötet.

Vi ser fortsatt, då smittspridning ånyo ökar, ingen möjlighet att träffas och genomföra ett fysiskt årsmöte i Stockholm. De flesta av oss arbetar mot riskgrupper och en förvärrad spridning här kan få stora konsekvenser.

Vi har därför beslutat att hålla ett digitalt kombinerat års-/höstmöte 19/11 kl 18:30 via zoom. På mötet kommer vi förutom sedvanliga årsmötespunkter även hålla ett webinarium kring Covid-19 inom geriatriken.

Anslutningslänk till mötet: https://ki-se.zoom.us/j/66270248684

För GERIS styrelse,

Ulf Öhlund Wistbacka
Ordförande

Höstmöte 2019 – Tema Vårdmakt

Vi i Styrelsen vill tacka alla som medverkade för ett lyckat möte! Vi vill även tacka Stockholms sjukhem för den fina lokalen och mat. Här kommer ett urval av kvällens ämnen/sammandrag från kvällen. 

Traditionsenligt bjöd vi medlemmarna på en lättare middag och firade i år två nyblivna specialister Joanna Wedlund och maria Ljungdahl med blommor, GERIS kaffekopp och diplom!

Sedan fortsatte kvällen med paneldebatten med följande deltagare: Anna Starbrink (L)(Hälso- och sjukvårdsregionsråd), Christoffer Bernsköld (HSF), Lena Pomerleau (NPO Äldres hälsa), Talla Alkurdi (S), Jonas Lindberg (V), Tobias Nässén (M). Paneldeltagarna gav först en kort presentation av sig själv och sin roll. Moderator Kina Lindqvist inledde med frågan – Hur kan vi påverka sjukvården? Ordet fördelas sedan mellan paneldebattörerna och varvades med frågor och kommentarer från publiken.  

Ämnen som diskuterades var just hur man som verksam i geriatriken kan ha möjlighet att påverka hur arbete och styrning bestäms, samt hur man kan öka sitt inflytande över de beslut som tas. Starbrink uttryckte att politiker behöver vara öppna för dialog med representanter som vill framför sitt budskap. Lindberg inflikade att det även är viktigt att politiker syns mer ute i verksamheter och i intresseorganisationer, att det är viktigt med t ex studiebesök. Pomerleau inbjöd till engagemang i den nyligen uppstartade regionala gruppen inom det Nationella programområdet Äldres hälsa där professionerna har möjlighet att påverka både politiker och HSF. 

En fråga från åhörarna handlade om korta upphandlingstider och det problematiska med bristande kontinuitet. Att det kan vara dramatisk för medarbetare och patienter. Svar från panelen var att lagstiftning i nuläget är sådan. Alliansen menade att vårdval är ett bättre alternativ än upphandling och att det kan leda till en mer långsiktig relation mellan region och politiker. Kommentarer från publiken hördes där man menade att det är säkrare med upphandling pga tydligare ramar att förhålla sig till och gärna under längre tidsperioder. Lindberg inflikade att man bör se över upphandlingslagen och att ett vårdvalssystem inte är bättre.  

Bernsköld förklarade vad Vårdval geriatrik egentligen ska innebära – att det handlar om aktörer som går in ska kunna vara verksamma under en längre tid. 

Kommentar från publiken hördes att det saknas vetenskapligt underlag för hur geriatrisk vård ska organiseras och att detta i kombination med kortvariga politiska mandatperioder vållar problem med långsiktigheten. Fick väl visst medhåll från panelen och som replik nämnde Alkurdi att i en rapport förra året hade det nämnts att det politiska beslutsfattandet behöver etiska riktlinjer.  

En fråga från åhörare var vad syftet/uppdraget är med den geriatriska vården.  Bernsköld kommenterar att den ska syfta till att patienterna kommer tillbaka till tidigare funktionsnivå. Nämner även det kommande kliniken i Sollentuna som ett exempel på en framtida inriktning av den geriatriska vården, där mer fokus ska vara på att primärvården remitterar in patienter till geriatrisk vård samt att det ska finnas en  förstärkt kontakt efter utskrivningen. 

Frågan ställdes angående att det i perioder har förekommit tomma platser på geriatriken, och hur det går ihop med uppöppnandet av nya platser. Bernsköld förklarade att det långsiktiga målet för geriatriken är att kunna bemöta det demografiska skiftet i befolkningen men fram till dess kan det behöva finnas en viss överkapacitet i den geriatriska vården. Man jobbar med riskbedömningar men svårt att förutsäga det exakta behovet av geriatrik. 

Sammanfattningsvis gick kvällen snabbt då det fanns många intressanta frågor att diskutera. Vi från styrelsen tackar alla för sitt engagemang och håller med i vikten av att vi som företrädare för proffesionen måste hitta vägar för att vara med och påverka styrningen av geriatrik i Stockholm, vilket så här i efterhand får ses som huvudfrågan under kvällen. Vi ser fram emot det fortsatta arbetet!

Årsmöte 2019

Välkommen till GERIS Årsmöte torsdagen den 4:e April!

I år möts vi på Stockholms sjukhem, Mariebergsgatan 22 i lokal Magnus Huss (Aulan).

Alla befintliga medlemmar i GERIS samt de som önskar anmäla sig i GERIS är välkomna.

Bli medlem

Årets årsmöte sponsras av Msd som kommer att föreläsa om sin NOAK Lixiana och bjuder på middag.

Årsmötets kallelse

Program

17:30 – 18:00 Start med fika
18:00 – 18:30 Årsmöte
Paus 5 min
18:35 – 19:20 Föreläsning om Lixiana, Johan Fransson Msd
19:20 – Middag

Höstmöte 2018

Styrelsen tackar alla som deltog i det lyckade mötet med tema den geriatriska patienten på akuten!

Vi firade traditionsenligt våra nyblivna specialister i Geriatrik, åt gott och höll en intressant diskussion med representanter från Stockholms akutsjukhus.

GDPR

General Data Protection Regulation (GDPR) är en ny EU-förordning som träder i kraft i hela EU den 25 maj 2018. GDPR ersätter Personuppgiftslagen (PUL) och skärper därmed kraven på hur personuppgifter behandlas i föreningar och företag.

Som medlem i GERIS har du rätt att veta vilka personuppgifter vi tillhandahåller och du kan begära ett utdrag ur registret närhelst du önskar. Svenska Läkarförbundet har tillgång till dina personuppgifter då de fakturerar för ditt medlemskap i GERIS, kontakta dem för information kring hur de arbetar kring GDPR. Vi delar även med oss av namn, e-mailadress, yrkestitel och arbetsplats till vår moderförening Svenska Geriatriska Föreningen (SGF) vid behov.

Personuppgifter vi tillhandahåller i vårt medlemsregister är som följer:

Förnamn och efternamn
E-mail adress, arbete och/eller privat
Yrkestitel (underläkare/leg. läkare/ST-läkare eller specialistläkare) samt i vilken specialitet om inte geriatrik.
Betalt medlemsavgift

För verksamhetsberättelsen kan vi notera antal som ansökt om medlemsskap samt antal medlemmar som gått ur föreningen.

Vi delar inte ut personuppgifter till tredje part, utan liksom tidigare nämnt endast till SLF och SGF vid behov.

Stockholm, 180522
Maria Ljungdahl
Ordförande GERIS

Årsmöte 2018

GERIS verkar för att öka nätverket inom Geriatriken i Stockholm. På årsmötet åt vi middag med kollegor och vidareutbildade oss inom Geriatrik. I år sponsrades mötet av Sandoz och vi höll föreläsning om generika.

Styrelsen tackar alla som deltog och ser fram emot året 2018!

Visa programblad: ÅRSMÖTE 2018