Årsmöte 2020

Med bakgrund av det rådande samhällsläget och coronautbrottet i våras beslutade vi att skjuta på årsmötet.

Vi ser fortsatt, då smittspridning ånyo ökar, ingen möjlighet att träffas och genomföra ett fysiskt årsmöte i Stockholm. De flesta av oss arbetar mot riskgrupper och en förvärrad spridning här kan få stora konsekvenser.

Vi har därför beslutat att hålla ett digitalt kombinerat års-/höstmöte 19/11 kl 18:30 via zoom. På mötet kommer vi förutom sedvanliga årsmötespunkter även hålla ett webinarium kring Covid-19 inom geriatriken.

Anslutningslänk till mötet: https://ki-se.zoom.us/j/66270248684

För GERIS styrelse,

Ulf Öhlund Wistbacka
Ordförande

Höstmöte 2019 – Tema Vårdmakt

Vi i Styrelsen vill tacka alla som medverkade för ett lyckat möte! Vi vill även tacka Stockholms sjukhem för den fina lokalen och mat. Här kommer ett urval av kvällens ämnen/sammandrag från kvällen. 

Traditionsenligt bjöd vi medlemmarna på en lättare middag och firade i år två nyblivna specialister Joanna Wedlund och maria Ljungdahl med blommor, GERIS kaffekopp och diplom!

Sedan fortsatte kvällen med paneldebatten med följande deltagare: Anna Starbrink (L)(Hälso- och sjukvårdsregionsråd), Christoffer Bernsköld (HSF), Lena Pomerleau (NPO Äldres hälsa), Talla Alkurdi (S), Jonas Lindberg (V), Tobias Nässén (M). Paneldeltagarna gav först en kort presentation av sig själv och sin roll. Moderator Kina Lindqvist inledde med frågan – Hur kan vi påverka sjukvården? Ordet fördelas sedan mellan paneldebattörerna och varvades med frågor och kommentarer från publiken.  

Ämnen som diskuterades var just hur man som verksam i geriatriken kan ha möjlighet att påverka hur arbete och styrning bestäms, samt hur man kan öka sitt inflytande över de beslut som tas. Starbrink uttryckte att politiker behöver vara öppna för dialog med representanter som vill framför sitt budskap. Lindberg inflikade att det även är viktigt att politiker syns mer ute i verksamheter och i intresseorganisationer, att det är viktigt med t ex studiebesök. Pomerleau inbjöd till engagemang i den nyligen uppstartade regionala gruppen inom det Nationella programområdet Äldres hälsa där professionerna har möjlighet att påverka både politiker och HSF. 

En fråga från åhörarna handlade om korta upphandlingstider och det problematiska med bristande kontinuitet. Att det kan vara dramatisk för medarbetare och patienter. Svar från panelen var att lagstiftning i nuläget är sådan. Alliansen menade att vårdval är ett bättre alternativ än upphandling och att det kan leda till en mer långsiktig relation mellan region och politiker. Kommentarer från publiken hördes där man menade att det är säkrare med upphandling pga tydligare ramar att förhålla sig till och gärna under längre tidsperioder. Lindberg inflikade att man bör se över upphandlingslagen och att ett vårdvalssystem inte är bättre.  

Bernsköld förklarade vad Vårdval geriatrik egentligen ska innebära – att det handlar om aktörer som går in ska kunna vara verksamma under en längre tid. 

Kommentar från publiken hördes att det saknas vetenskapligt underlag för hur geriatrisk vård ska organiseras och att detta i kombination med kortvariga politiska mandatperioder vållar problem med långsiktigheten. Fick väl visst medhåll från panelen och som replik nämnde Alkurdi att i en rapport förra året hade det nämnts att det politiska beslutsfattandet behöver etiska riktlinjer.  

En fråga från åhörare var vad syftet/uppdraget är med den geriatriska vården.  Bernsköld kommenterar att den ska syfta till att patienterna kommer tillbaka till tidigare funktionsnivå. Nämner även det kommande kliniken i Sollentuna som ett exempel på en framtida inriktning av den geriatriska vården, där mer fokus ska vara på att primärvården remitterar in patienter till geriatrisk vård samt att det ska finnas en  förstärkt kontakt efter utskrivningen. 

Frågan ställdes angående att det i perioder har förekommit tomma platser på geriatriken, och hur det går ihop med uppöppnandet av nya platser. Bernsköld förklarade att det långsiktiga målet för geriatriken är att kunna bemöta det demografiska skiftet i befolkningen men fram till dess kan det behöva finnas en viss överkapacitet i den geriatriska vården. Man jobbar med riskbedömningar men svårt att förutsäga det exakta behovet av geriatrik. 

Sammanfattningsvis gick kvällen snabbt då det fanns många intressanta frågor att diskutera. Vi från styrelsen tackar alla för sitt engagemang och håller med i vikten av att vi som företrädare för proffesionen måste hitta vägar för att vara med och påverka styrningen av geriatrik i Stockholm, vilket så här i efterhand får ses som huvudfrågan under kvällen. Vi ser fram emot det fortsatta arbetet!

Årsmöte 2019

Välkommen till GERIS Årsmöte torsdagen den 4:e April!

I år möts vi på Stockholms sjukhem, Mariebergsgatan 22 i lokal Magnus Huss (Aulan).

Alla befintliga medlemmar i GERIS samt de som önskar anmäla sig i GERIS är välkomna.

Bli medlem

Årets årsmöte sponsras av Msd som kommer att föreläsa om sin NOAK Lixiana och bjuder på middag.

Årsmötets kallelse

Program

17:30 – 18:00 Start med fika
18:00 – 18:30 Årsmöte
Paus 5 min
18:35 – 19:20 Föreläsning om Lixiana, Johan Fransson Msd
19:20 – Middag

Höstmöte 2018

Styrelsen tackar alla som deltog i det lyckade mötet med tema den geriatriska patienten på akuten!

Vi firade traditionsenligt våra nyblivna specialister i Geriatrik, åt gott och höll en intressant diskussion med representanter från Stockholms akutsjukhus.

GDPR

General Data Protection Regulation (GDPR) är en ny EU-förordning som träder i kraft i hela EU den 25 maj 2018. GDPR ersätter Personuppgiftslagen (PUL) och skärper därmed kraven på hur personuppgifter behandlas i föreningar och företag.

Som medlem i GERIS har du rätt att veta vilka personuppgifter vi tillhandahåller och du kan begära ett utdrag ur registret närhelst du önskar. Svenska Läkarförbundet har tillgång till dina personuppgifter då de fakturerar för ditt medlemskap i GERIS, kontakta dem för information kring hur de arbetar kring GDPR. Vi delar även med oss av namn, e-mailadress, yrkestitel och arbetsplats till vår moderförening Svenska Geriatriska Föreningen (SGF) vid behov.

Personuppgifter vi tillhandahåller i vårt medlemsregister är som följer:

Förnamn och efternamn
E-mail adress, arbete och/eller privat
Yrkestitel (underläkare/leg. läkare/ST-läkare eller specialistläkare) samt i vilken specialitet om inte geriatrik.
Betalt medlemsavgift

För verksamhetsberättelsen kan vi notera antal som ansökt om medlemsskap samt antal medlemmar som gått ur föreningen.

Vi delar inte ut personuppgifter till tredje part, utan liksom tidigare nämnt endast till SLF och SGF vid behov.

Stockholm, 180522
Maria Ljungdahl
Ordförande GERIS

Årsmöte 2018

GERIS verkar för att öka nätverket inom Geriatriken i Stockholm. På årsmötet åt vi middag med kollegor och vidareutbildade oss inom Geriatrik. I år sponsrades mötet av Sandoz och vi höll föreläsning om generika.

Styrelsen tackar alla som deltog och ser fram emot året 2018!

Visa programblad: ÅRSMÖTE 2018